Informacija apie Globos centrą

GLOBOS CENTRAS

Globos centras yra Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centrostruktūrinis padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, kad vaikas būtų gražintas į šeimą.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičiųįtėvių paiešką.
 2. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas.
 3. Vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos).
 4. Vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti.
 5. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka.
 6. Parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS.
 7. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų mokymus pagal GIMK programas.
 8. Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VTAS dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus.
 9. Dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka.
 10. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą).
 11. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant.
 12. Teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu.
 13. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.
 14. Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose.
 15. Kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui).
 16. Vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę.
 17. Pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais.
 18. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
 19. Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms.
 20. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.
 21. Teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams).
 22. Renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais.
 23. Organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes.
 24. Vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą.
 25. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.

GLOBOS CENTRE VAIKŲ LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS/GLOBOS PASLAUGAS TEIKIA 2 BUDINČIOS  GLOBOTOJOS

Budintis globotojas– tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

Budinčio  globotojo funkcijos: 

 • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį
 • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą
 • nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus
 • Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas
 • vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Budintis globotojas gauna šias paslaugas:

 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas
 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos globojamam vaikui
 • Savipagalbos grupės
 • Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos
 • Tarpininkavimas institucijose
 • Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais
 • Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą

 INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Nuo 2018 m. spalio 30 d.Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centras dalyvauja projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Vykdant šį projektą, siekiama užtikrinti Globos centro veiklą ir teikiamas kokybiškas paslaugas Pagėgių  savivaldybėje globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, socialiniams globėjams, globėjams  (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams,  bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, taip pat, kad darbuotojai turėtų tinkamai įrengtas ir darbo priemonėmis aprūpintas darbo vietas.

Projekto pareiškėjas –Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto partneriai: Pagėgių  savivaldybės administracija ir Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centras.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

GC tvarkos aprašas

2019-12-19-T-200 globotoju tvarkos aprasas ir centro veiklos