Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“,  finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.  Priemonę inicijavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.                      

Projekto tikslas – kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. Pagalba gali pasinaudoti asmenys ir šeimos išgyvenantys krizę ar patiriantys traumuojančius išgyvenimus, apimančius socialinę, psichologinę sritis, su­si­ju­sias su vai­kų auklėji­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis, ar pačių galiomis neišsprendžiamomis problemomis.

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija.

Partneriai – Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras ir organizacijos iš NVO sektoriaus – VšĮ „Sudoku“, Pagėgių neįgaliųjų draugija.

Vykdant projektą Pagėgių savivaldybėje jau teiktos šios paslaugos: psichologiniai užsiėmimai (individualios konsultacijos, seminarų formatu mokymai), tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo mokymai, šeimų klubų veikla, kurių metu tiek tėvai, tiek jų vaikai dalyvavo sportinėje, meninėje dailės, rankdarbių užsiėmimuose, sportinės choreografijos veiklose, pažintinės stovyklos, mediacijos bei asmeninio asistento paslaugos.

Šiuo metu Pagėgių savivaldybėje gyvenančios šeimos gali nemokamai gauti šias paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas, tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo mokymus, mediacijos bei asmeninio asistento paslaugas.

Visa reikiama informacija apie projekto teikiamas paslaugas, informavimo, konsultavimo ir nukreipimo paslaugos teikiamos Bendruomeniniuose šeimos namuose, kurie įsikūrę Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centre.

Kontaktai: Bendruomeniniai šeimos namai, Klaipėdos g. 4, Pagėgiai.

Vitalija Ivanauskienė,  tel. (8 441) 56081,  el.p.: pvgn@pagegiai.ot.lt

arba Gražina Pocienė tel. 8441 56089, 860021449, el.p.:  g.pociene@pagegiai.lt

Projektas 2021 m.