Tegu vaikų, netekusių tėvų globos likimai, būna prioritetu visuomenei. Ar tai įmanoma?

„Didžiausias įrodymas, kad Dievas pasitiki žmogumi yra gimstantis kūdikis… Kartais būna, kad žmogus pats sugriauna Dievo pasitikėjimą savo elgesiu, arba jį apgauna, nusisukdamas nuo savo vaikų, palikdamas juos likimo valiai… “ (Autorius nežinomas)

      Kas tai yra Globos Centras (toliau – GC), kokios jo funkcijos? Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą tėvų globos netekusiems globojamiems, įvaikintiems, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globėjams (rūpintojams) – susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

     Šiuo metu Lietuvoje yra 66 globos centrai. Kiekvienoje savivaldybėje yra bent vienas globos centras. Globos centrų veiklą reglamentuoja „Globos Centro Veiklos ir Vaiko Budinčio Globotojo Vykdomos Priežiūros Organizavimo ir Kokybės Priežiūros tvarkos aprašas“:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e58a33607bfe11e98a8298567570d639?jfwid=j9ohh56eu

       Pagėgių globos centras dirba jau trečius metus, nuo 2018-08-01. Čia paslaugas, dėl vaikų globos ir įvaikinimo, teikia 4 specialistai: Globos centro socialinė darbuotoja – globos koordinatorė Virginija, psichologas Audrius, ir dvi socialinės darbuotojos – VVTA ir ĮT atestuotos GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)  specialistės Asta ir Nijolė.

       Globos centras vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paiešką, rūpinasi, kad kiekvienam vaikui, kuriam reikalinga laikinoji ar nuolatinė globa, būtų surasti geriausiai jo interesus ir poreikius atitinkančios išeitys:  šeimos, turinčios artimus emocinius arba giminystės ryšius, budintys globotojai, globėjai (rūpintojai), įtėviai, ar šeimynos, bendruomeniniai globos namai. Specialistai konsultuoja ir teikia informaciją ketinantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar norintiems steigti šeimyną. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys Asta ir Nijolė – Pagėgių globos centro socialinės darbuotojos GIMK specialistės, organizuoja  ir vykdo GIMK programos mokymus būsimiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams bei atlieka budinčių globotojų, globėjų ir įvaikintojų vertinimą pagal GIMK programą. Atestuoti GIMK programos specialistai ruošia įtėvius, globėjus, budinčius globotojus ir teikia išvadas dėl pasirengimo prižiūrėti, globoti ir įvaikinti vaikus. Vertina globėjų, susijusių giminystės ryšiais šeimas, dėl galimybės priimti svečiuotis vaikų globos namuose ar šeimynoje gyvenančius vaikus ir teikia rekomendacijas. Kartu su globos koordinatore peržiūri, vertina globos kokybę, bendradarbiauja su savivaldybės administracija, atvejo vadybininkais, TBK (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi), ĮT ir teritorinio vaiko teisių skyriaus specialistais, seniūnijomis, savivaldybės ugdymo it kt. įstaigomis.

       GC globos koordinatorė Virginija koordinuoja visas GC teikiamas paslaugas: socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas: periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką; sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą; organizuoja kitų reikalingų specialistų konsultacijas; dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose ir nuolatinės globos peržiūrose, kai globos centras teikia paslaugas globėjui (rūpintojui) ir (ar) globojamam (rūpinamam) vaikui; organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams.

      Regis visa Lietuva domisi ir seka įvykius, apie vaikų likimus: netektis, smurtą prieš juos ir pan. Visi piktinasi, kai nesiimama tam užkirsti kelius, priemonių. Bet, antra vertus, taip pat piktinamasi, jei ir imamasi jų. Nes daug kam tos priemonės atrodo nepriimtinos netinkamos, ar peržengiančios ribas, sukelia įvairių nuomonių, komplikacijų, iškraipymų ir interpretacijų. Atrodytų lyg ir natūralu: visuomenėje niekada nėra vyravusi viena nuomonė, visada ji skyrėsi, skiriasi ir skirsis. Tačiau visada norisi, kad būtų formuojama teigiama nuomonė ir kuo platesnis žmonių ratas dalintųsi, daugumos teisingu  požiūriu, tinkama linkme. Todėl šis straipsnis ir gimė kad, girdint dviprasmių, ir net piktų nuomonių, kyla daug visokių minčių, dažnai mus užvaldo noras kuo daugiau sužinoti patiems, ir padėti suprasti kitiems įvairių dalykų, apie kuriuos išmanom ir suprantam. Daugiau domimės, mokomės, taikome praktikoje, vadovaujantis moksliniais tyrimais, įrodymais ir daugiamete pedagogų bei turinčių patirties vaikų globoje žmonių bei pačių globojamų vaikų, ar buvusių globotinių  nuomonėmis ir patyrimais. Tam ir dalinamės informacija Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro svetainėje bei Globos centro Facebook paskyroje, elektroninėje mainų sistemoje Globoscentrai.lt , pagal galimybes savivaldybės elektroninėje svetainėje, spaudoje.

     Savo Facebook paskyroje dalinamės įvairia informacija apie vaikų globą, psichologų patarimais, bendro pobūdžio globos analizėmis, straipsniais pedagoginėmis ir ugdymo temomis, dalinamės veiklomis karantino metu, kitų globos centrų, VVTA ir ĮT  informacija bei straipsniais  darbo ir pagalbos koordinavimo globėjų šeimose, niuansais ir įvairove, kviečiame į GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) programos mokymus Lietuvoje gyvenantiems asmenims tiek fizinio kontakto būdu pagal visus reikalavimus, tiek nuotoliniu, per įmanomas, su pageidaujančiais juos lankyti suderintas, elektronines platformas (programėles). Šeimas, globojančias, ar įvaikinusias vaikus, netekusius tėvų globos, nuolat konsultuojame jiems rūpimais klausimais, teikiame psichologo, socialinio darbuotojo, globos koordinatoriaus nemokamas paslaugas. Gelbėjant esamiems globėjams ir budintiems globotojams, suteikiame laikino atokvėpio paslaugas, kviečiame pailsėti, organizuojame ekskursijas, išvykas, globėjų dienos, kuri jau tapo tradicija ir yra pripažinta Globėjų diena – liepos mėnesio pirmasis sekmadienis – Lietuvos Respublikos Seime, renginius. Savo jėgomis ir išmone ruošiame sveikinimus globėjams įvairiomis progomis, stengiamės bendrauti pakankamai artimai, nepažeisdami šeimos konfidencialumo ribų. Visas paslaugas globėjams ir norintiems jais tapti – teikiame nemokamai! Visa tai – darėme užpernai, pernai, darysime ir šiais 2021 metais dėl mūsų ateities – dėl visų mūsų vaikų!

     „Vaikai – tai maži stebuklai, mūsų širdyje užimantys daugiausia vietos. Pasiklydę, išdykę, gražūs, jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir pastangų būti pažintais, todėl reiktų žvelgti giliau – ką reiškia būti vaiku, o ne tik į tai, ką reiškia vaiką auginti. Leiskime vaikams augti!“ (autorius nežinomas)

   Pagėgių savivaldybės vaiko globos centras ir Globos centras savo veiklą vykdo Klaipėdos g. 4,     Pagėgiuose.

Kontaktai: Tel. nr. 8(441) 70025, mob. 86 84 79337

El. paštas:  globoscentras.pagegiai@gmail.com                                              Tinklalapis: http://www.pvgn.lt/

Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro

Globos centro socialinė darbuotoja

atestuota GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)

specialistė Nijolė Laugalienė